person holding baby's hand in close up photography

Kilka ważnych informacji, wszystko co to powinniśmy wiedzieć o rozwodzie. Kiedy można ubiegać się o rozwód? Biorąc pod uwagę polskie przepisy, podstawowy i koniecznym i podstawowym warunkiem by można było dopuścić rozwód jest wystąpienie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Kiedy następuje podział majątku wspólnego po rozwodzie oraz czym tak naprawdę jest majątek wspólny? Majątek wspólny małżeństwa to w szczególności już pobrane wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Do majątku wspólnego zaliczamy także środki, które zostały zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym, który należy do każdego z małżonków. Są to także kwoty składek, które zostały zewidencjonowane na subkoncie, o którym jest mowa w artykule 40a Kodeksu Karnego. Sprawy rozwodowe mogą trwać czasem i długie lata. Nie zawsze kończą się tak jakbyśmy chcieli by się skończył. Rozwód może być za porozumień obydwóch stron jak i za orzeczeniem winy jednego z małżonków.